Etický kódex

IBSA Institut Biochimique AG je súkromná farmaceutická spoločnosť založená v roku 1945 skupinou švajčiarskych biológov. IBSA, ktorá ma sídlo v Lugane vo Švajčiarsku, začala svoje aktivity na národnej úrovni, no rýchlo sa z nej stala globálne konsolidovaná skupina (ďalej len "Skupina" alebo "Skupina IBSA").

Poslanie Spoločností Skupiny IBSA je navrhovať a vyvíjať riešenia, ktoré vyhovujú potrebám spotrebiteľov, a zároveň zlepšujú bezpečnosť a efektívnosť ich produktov určených na prevenciu a liečbu určitých ochorení a následne na zlepšenie zdravia a kvality života ľudí.

Spoločnosti, ktoré tvoria Skupinu, vykonávajú svoje činnosti v súlade so zásadami uvedenými v tomto Etickom kódexe Skupiny (ďalej len "Etický kódex") vo viere, že rešpektovanie zákonov a zakotvených zásad a hodnôt sú základné podmienky prevádzky spoločnosti.

Skupina, ktorá sa zaviazala k neustálej snahe o excelentnosť pri vykonávaní svojich obchodných činností, sa rozhodla v tomto dokumente stanoviť niekoľko etických zásad a pravidiel správania za účelom zabezpečenia, že jej prevádzky sú riadené rešpektovaním obchodnej etiky v rámci obchodnej kultúry, pri ktorých sa súlad so zákonom a zásadou zákonnosti považujú za základné podmienky, a taktiež ochrániť svoj obraz a dobré meno na trhu.

Prostredníctvom tohto Etického kódexu je zámerom Skupiny IBSA stanoviť a rozšíriť hodnoty a zásady spravodlivosti, lojálnosti, poctivosti a transparentnosti ako základných prvkov správania sa orgánov spoločnosti, zamestnancov a všetkých, ktorí pracujú na dosiahnutí cieľov Spoločností Skupiny. Správanie v rozpore s týmito zásadami nebude za žiadnych okolnosti ospravedlnené, a to ani v prípade, ak sa vykonáva so zámerom konať v záujme Spoločnosti a/alebo získať pre ňu prospech.

Tu si môžete stiahnuť celý etický kódex:
eticky-kodex.pdf