Protikorupčné usmernenia

Správa o globálnej konkurencieschopnosti vyhotovená Svetovým ekonomickým fórom identifikuje korupciu ako hlavnú prekážku vo vykonávaní obchodnej činnosti, ktorá vystavuje organizácie riziku nedosiahnutia ich prevádzkových, vykazovacích cieľov a cieľov v oblasti súladu a predstavuje významnú hrozbu pre udržateľný rast, stabilitu a voľnú hospodársku súťaž.

V posledných rokoch zohrávali problémy súvisiace s korupciou čoraz dôležitejšiu úlohu na medzinárodnej úrovni, so stabilným nárastom pokút spojených s porušením kľúčovej legislatívy. Osoby (jednotlivci, právnické osoby a de facto subjekty), ktoré porušia Protikorupčné zákony, môžu byť predmetom pokút, vylúčenia a odňatia slobody v závislosti od zainteresovaných osôb, ktoré vážne poškodzujú dobré meno Spoločnosti.

V súlade s úkonmi prijatými vládami, ktoré stanovili regulačný rámec určený na odradenie od korupčných praktík, na miestnej úrovni aj prostredníctvom medzinárodných dohôd, sa musí organizácia naopak snažiť aktívne prispievať k boju proti korupcii.

V tomto ohľade sa Spoločnosti Skupiny IBSA (ďalej len "Spoločnosti Skupiny", "Skupina IBSA" alebo "Skupina") zaväzujú pôsobiť vo všetkých geografických oblastiach čestne, morálne a eticky, a v súlade s najvyššími protikorupčnými štandardmi.

V tejto súvislosti a vzhľadom na čoraz dôležitejšiu úlohu, ktorú zohráva Skupina na medzinárodnej úrovni, taktiež prostredníctvom partnerstiev s miestnymi subjektmi a založenia zastúpení a zahraničných pobočiek, sa považuje za vhodné prijať tieto "Protikorupčné usmernenia" (ďalej tiež len "Usmernenia"), navyše k už formalizovaným nástrojom riadenia a usmerneniam. Cieľom týchto Usmernení je vytvoriť systematický rámec na boj proti korupcii a rozšíriť zásady a pravidlá v rámci Skupiny a medzi tými, ktorí pracujú pre Spoločnosti Skupiny a v ich mene, ktoré je potrebné dodržiavať na predchádzanie korupčnému správaniu akéhokoľvek druhu, či už priamemu alebo nepriamemu, vo forme navádzania, a vo všeobecnosti na zabezpečenie súladu s ustanoveniami príslušných protikorupčných právnych predpisov.

Tu si stiahnite celé Protikorupčné usmernenia.