Zásady dodávateľov

Oznámenie v súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov "GDPR")

V súlade s aktuálnymi nariadeniami o ochrane osobných údajov (ďalej len "Nariadenia") je IBSA Slovakia s.r.o. (ďalej len "Spoločnosť"), ako Prevádzkovateľ údajov, ktorej identifikačné prvky sú uvedené nižšie, povinná poskytovať určité informácie ohľadom používania vašich osobných údajov.

1. Účel spracovania

Vaše osobné údaje budú spracované za účelom vykonania a riadenia poskytovania služieb, vrátane odborných a kvalifikovaných služieb, ako aj na úzko súvisiace účely.

2. Povaha poskytovania údajov a súhlas

Poskytovanie údajov je voliteľné, no je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a/alebo na založenie spolupráce, vykonanie služby, odbornej aj kvalifikovanej, v prospech IBSA Slovakia s.r.o.; v prípade odmietnutia nebude možné poskytovať uvedené služby.

Súhlas so spracovaním osobných údajov nie je na tieto účely potrebný, pretože spracovanie je predpokladom na uzatvorenie zmluvy, ktorej ste súčasťou (právny základ spracovania v súlade s článkom 6, odsekom 1, písmenom b) GDPR).

3. Spôsoby spracovania údajov

Osobné údaje sa budú spracúvať v papierovej a elektronickej podobe a vložia sa do informačného systému spoločnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane profilov bezpečnosti a dôvernosti a sú inšpirované zásadami správnosti a zákonnosti spracovania.

Rozsah "interného" obehu údajov - Údaje môže používať personál spoločnosti, ktorému bola pridelená osobitná úloha a ktorému boli poskytnuté vhodné prevádzkové pokyny na zabránenie strate, zničeniu, nepovolenému prístupu alebo spracovaniu údajov. Vaše osobné údaje budú sprístupnené len osobám v rámci organizácie spoločnosti, ktoré údaje potrebujú z dôvodu ich pracovnej alebo hierarchickej pozície.

Sprostredkovatelia údajov - Údaje môžu používať aj tretie strany, ktoré vykonávajú činnosti v mene IBSA Slovakia s.r.o.. Tieto tretie strany konajú ako sprostredkovatelia údajov a/alebo osoby zodpovedné za spracúvanie, pod vedením alebo kontrolou Spoločnosti.

4. Uchovávanie údajov

Údaje sa budú uchovávať počas celej doby trvania zmluvného vzťahu a v každom prípade až do zákonnej a právnej lehoty v súlade s právami a súvisiacimi povinnosťami.

5. Poskytovanie údajov

V súlade so zákonmi a nariadeniami, ktoré sa na nás vzťahujú, môžeme byť povinní poskytovať údaje verejným a regulačných orgánom, a to aj v tretích krajinách mimo EÚ.

V súvislosti s možným prenosom Údajov do tretích krajín mimo EÚ, vrátane krajín, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany predpokladanú príslušnými predpismi, vás informujeme, že prenos údajov do zahraničia podlieha určitým zárukám na ochranu osobných údajov prostredníctvom prijatia štandardných zmluvných doložiek.

6. Práva dotknutých osôb

Máte právo byť kedykoľvek informovaní o vašich údajoch, ktoré má IBSA Slovakia s.r.o., a ako sa používajú. Máte taktiež právo na aktualizovanie, doplnenie, opravu a vymazanie vašich údajov, žiadať o ich prenosnosť alebo obmedzenie spracovania a ak to stanovuje zákon a ak nemajú jednotliví prevádzkovatelia oprávnený záujem na údajoch, právo namietať voči spracovaniu údajov.